Ελευθέριος Ζερβός
Geo eXpert

Υδρογεωλογικές Μελέτες

Στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλα υδατικά αποθέματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης έρευνας και μελέτης για την σωστή εκμετάλλευσή τους από ποσοτική και ποιοτική άποψη.

geo3

Είδη Μελετών

  • Μελέτες εντοπισμού υπόγειων υδροφόρων οριζόντων στα πλαίσια επίλυσης υδροδοτικών προβλημάτων με ανόρυξη υδρογεωτρήσεων και υδρομάστευση πηγών.
  • Υδρογεωλογικές Μελέτες για τη διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών – υδρογεωλογικές συνθήκες, στα πλαίσια Master plan Ύδρευσης και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού, Δήμων και ΔΕΥΑ.
  • Μελέτες χαρτογράφησης πηγών νερού και υδρομαστεύσεων Δήμων και ΔΕΥΑ.
  • Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες στα πλαίσια Έργων όπως :

      – Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος ΔΕΥΑ-ΔΗΜΩΝ, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

       – Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

        – Διασφάλιση αποφυγής διείσδυσης υγρών αποβλήτων σε υπόγειους υδροφορείς σε έργα αποχέτευσης, μεταφοράς λυμάτων σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

        – Σχέδιο αντιμετώπισης υπερβάσεων οριακών τιμών – αστοχιών – έκτακτων περιστατικών σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

         – Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων με έμμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, μέσω επιφανειακής διήθησης σε κατάλληλους χώρους.

          – Προστασία παράκτιων υδροφορέων από θαλάσσια διείσδυση (ισορροπία γλυκού – υφάλμυρου υπόγειου νερού).

          – Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Υπόγειων Υδροφορέων / Διασποράς Ρύπων.

  • Υδρολογική Ανάλυση στα πλαίσια Υδρογεωλογικής Μελέτης.  
  • Εργασία υδρογεωλόγου για την συμπλήρωση και υποβολή φακέλου άδειας γεωτρήσεων (Υφιστάμενες – Νέες).
  • Υδρογεωλογικές μελέτες στα πλαίσια δοκιμαστικής άντλησης υπόγειου νερού σε γεωτρήσεις και πηγάδια.
  • Υδρογεωλογικές μελέτες ανάπτυξης γεωθερμικών πεδίων.

Ενδεικτικές Μελέτες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για το έργο «Χρήση νερού στο βιομηχανικό συγκρότημα Αλουμίνιον της Ελλάδος του Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας»

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη στα πλαίσια του Έργου ‘’Μελέτης της Αποχέτευσης ΔΔ. Νικηφόρου Φωκά (νότιοι οικισμοί)’’

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Μελέτη χαρτογράφησης πηγών νερού και υδρομαστεύσεων Δήμου Αγράφων (49 Πηγές νερού)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη στα πλαίσια του Έργου Σχέδιο αντιμετώπισης υπερβάσεων οριακών τιμών – αστοχιών – έκτακτων περιστατικών στο ΧΥΤΕΑ (7η Κυψέλη επικίνδυνων αποβλήτων)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μελέτη για το έργο ‘’Υδρογεωλογικές συνθήκες πηγαδιού SA0 της Εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο, Βοιωτία’’

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη στα πλαίσια του Έργου ΄΄Μελέτη έργων μεταφοράς αστικών λυμάτων στην ΕΕΛ Θήβας’’

ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ

Υδρογεωλογική μελέτη στα πλαίσια δοκιμαστικής άντλησης υπόγειου νερού σε πηγάδι, σε ιδιοκτησία της Εταιρείας, Μαρούσι Αττικής                       

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ       (NOVAL AE)

Αναγνωριστική Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση νέων πηγών υδροληψίας στη Σκιάθο

ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

Ειδική Υδρογεωλογική μελέτη για την ισορροπία γλυκού υφάλμυρου υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου του Αγ. Νικολάου, παραλία Διστόμου, Ν. Βοιωτίας

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υδρογεωλογικές Μελέτες
Ελευθέριος Ζερβός | GeoExpert, Γεωλόγος MSc | Περιβαλλοντολόγος
Close Search Window